Stosownie do treści upoważnienia

  1. W celu umożliwienia Partnerowi, który za pośrednictwem Kredytzen.pl otrzymał mój wniosek o pożyczkę, wypełnienia ustawowego obowiązku dokonania oceny mojej zdolności kredytowej przed udzieleniem wnioskowanej przeze mnie pożyczki oraz oceny ryzyka kredytowego związanego z udzieleniem mi pożyczki, zgodnie z przepisem art. 9 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (t.j. Dz. t.j. Dz. 2016 poz. 1528) w zw. z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t.j. Dz. U. 2010 nr 81 poz. 530 ze zm., dalej jako: „Ustawa“), niniejszym upoważniam Partnera rozpatrującego mój wniosek o pożyczkę do wystąpienia i uzyskania z biur informacji gospodarczych, w rozumieniu Ustawy informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Partnera, o którym mowa w zdaniu poprzednim, informacji pozyskanych zgodnie z niniejszym upoważnieniem w celu dokonania oceny mojej zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego.Informujemy, że w zakresie powyższego upoważnienia, Partner będzie uprawniony do zasięgnięcia informacji o Twoich zobowiązaniach w następujących biurach informacji gospodarczej: Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
  2. Na podstawie przepisu art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t.j. Dz. U. 2010 nr 81 poz. 530 ze zm., dalej jako: „Ustawa“) oraz na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 2002 Nr 72 poz. 665 ze zm.) w zw. z art. 13 Ustawy, niniejszym upoważniam Partnera, który za pośrednictwem Kredytzen.pl otrzymał mój wniosek o pożyczkę, do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie dotyczących mnie informacji gospodarczych oraz do pozyskania za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 200 zł (dwieście złotych), lub braku danych o takim zadłużeniu.
  3. Upoważniam Partnera, który za pośrednictwem Kredytzen.pl otrzymał mój wniosek o pożyczkę, do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych obejmujących: imię i nazwisko, numer PESEL, serię i numer dokumentu tożsamości, moje dane teleadresowe, w tym numer telefonu i adres e-mail, adres zameldowania i/lub adres zamieszkania, a także informacji dotyczących mojego zobowiązania wobec tego Partnera (zapytanie), oraz udostępnienie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. w odpowiedzi na złożone zapytanie informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową, dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. moich danych osobowych przekazanych przez tego Partnera w zapytaniu, przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (t.j. Dz. 2016 poz. 1528) oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 2002 Nr 72 poz. 665 ze zm.).
  4. Upoważniam Partnera, który za pośrednictwem Kredytzen.pl otrzymał mój wniosek o pożyczkę, do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z umowy pożyczki zawartej z tym Partnerem, w tym także dane dotyczące zobowiązania po odstąpieniu od umowy, a także wyrażam zgodę na udostępnianie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową, do Partnera, o którym mowa w niniejszym upoważnieniu, dla celów dokonywanej przez ten podmiot oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej z tym Partnerem umowy pożyczki lub istnienia mojego zobowiązania po odstąpieniu od umowy oraz przetwarzanie moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej umowy pożyczki z Partnerem, którego dotyczy niniejsza zgoda, lub odstąpienia od umowy, przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz udostępnianie tych danych podmiotom upoważnionym na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 2002 Nr 72 poz. 665 ze zm.).
  5. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t.j. Dz. U. 2010 nr 81 poz. 530 ze zm , dalej jako: „Ustawa”), upoważniam Partnera, który za pośrednictwem Kredytzen.pl otrzymał mój wniosek o pożyczkę, do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do biur informacji gospodarczej – w rozumieniu ustawy, o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.
  6. Celem oceny zdolności kredytowej mojej osoby w związku z wynikającym z art. 9 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2014 poz. 1497 ze zm.) obowiązkiem Partnera dokonania oceny mojej zdolności kredytowej, jak również celem weryfikacji wiarygodności moich danych podanych we wniosku o pożyczkę, wyrażam zgodę na udostępnienie przez Partnera – który otrzymał za pośrednictwem Kredytzen.pl mój wniosek o pożyczkę, moich danych osobowych Współpracującym z tym Partnerem Kredytodawcom*, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia udzielenia niniejszej zgody, celem uzyskania ze zbiorów danych Współpracujących Kredytodawców* informacji o złożonych przeze mnie wnioskach o pożyczkę, zawartych ze mną umowach o kredyt konsumencki oraz o wykonywaniu zobowiązań z nich wynikających.
  7. Celem oceny zdolności kredytowej mojej osoby w związku z wynikającym z art. 9 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 1497 ze zm.) obowiązkiem Partnera dokonania oceny mojej zdolności kredytowej, jak również celem weryfikacji wiarygodności moich danych podanych we wniosku o pożyczkę złożonym za pośrednictwem Kredytzen.pl, wyrażam zgodę na udostępnianie przez Współpracujących Kredytodawców* Partnerowi – który otrzymał za pośrednictwem Kredytzen.pl mój wniosek o pożyczkę, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od udzielenia niniejszej zgody, informacji o złożonych przeze mnie wnioskach o pożyczkę, zawartych ze mną umowach o kredyt konsumencki oraz o wykonywaniu zobowiązań z nich wynikających a przetwarzanych w ich zbiorach danych.
  8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Partnera, który za pośrednictwem Kredytzen.pl otrzymał mój wniosek o pożyczkę, przez okres trzech lat odpowiednio po: wykonaniu zobowiązań wynikających z zawartej umowy o kredyt konsumencki, zbyciu przez tego Partnera wierzytelności wynikających z umowy o kredyt konsumencki lub rozwiązaniu umowy o kredyt konsumencki, informacji o zawartych ze mną umowach o kredyt konsumencki oraz o wykonywaniu zobowiązań z nich wynikających oraz przez okres trzech lat moich danych osobowych i pozostałych danych wskazanych we wniosku o pożyczkę w celu oceny zdolności kredytowej mojej osoby w związku z wynikającym z art. 9 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 1497 ze zm.) obowiązkiem Partnera dokonania oceny mojej zdolności kredytowej oraz w celu weryfikacji wiarygodności wniosków o zawarcie umowy o kredyt konsumencki składanych pozostałym Współpracującym Kredytodawcom* poprzez przeprowadzenie przez tego Partnera na wniosek Współpracujących Kredytodawców* analiz statystycznych polegających na porównaniu danych o złożonym Partnerowi przeze mnie wniosku o zawarcie umowy o kredyt konsumencki z danymi wskazanymi w kierowanych do tego Partnera przez pozostałych Współpracujących Kredytodawców* zapytaniach zawierających dane o składanych do nich wnioskach o zawarcie umowy o kredyt konsumencki i udostępnienie Współpracującym Kredytodawcom* informacji statystycznych o wynikach tych analiz.
Rankie WordPress Plugin